Kontrast i czcionka A A+

en
Przydatne informacje

Polityka prywatności i RODO

Klauzula Informacyjna
dot. przetwarzania danych osobowych przez KOMITET KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej posługujemy się skrótem RODO), przekazujemy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez KOMITET KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie KOMITET KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE z siedzibą pod adresem al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków (dalej: Administrator). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: info@kopieckosciuszki.pl, lub poprzez skierowanie korespondencji na adres Administratora wskazany powyżej.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Skontaktować z inspektorem danych osobowych można się pod adresem: ochr.danychosobowych@gmail.com.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane identyfikujące (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu). Administrator może przetwarzać również inne dane niezbędne dla wykonania umowy lub niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Jeżeli występuje Pani/Pan jako reprezentant lub pracownik Klienta/Kontrahenta i nie działa w swoim imieniu, wskazujemy, iż Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Klienta/Kontrahenta, którym są podmioty dokonujące zakupu biletów, rezerwujące wycieczki dla grup lub inne podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji jego celów statutowych. Dane osobowe mogą pochodzić również bezpośrednio od Pani/Pana.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. umożliwienia zawarcia i wykonania umowy;
b. kontaktu, w tym kontaktu mailowego lub telefonicznego;
c. zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony mienia;
d. prowadzenia działalności statutowej, a w szczególności działalności edukacyjnej, publikacyjnej;
e. dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnym.

Natomiast, jeżeli występuje Pani/Pan jako reprezentant lub pracownik Klienta/Kontrahenta i nie działa w swoim imieniu to wówczas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem/Kontrahentem, kontaktu ze stroną umowy oraz dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnym.

W przypadku gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza również dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania informacji marketingowych o trwających promocjach i rabatach oraz ofert swoich usług.

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
a. art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych i marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, którymi są dochodzenie lub obrona roszczeń, w tym zabezpieczenie dokumentacji na potrzeby dochodzenia potencjalnych roszczeń prawnych lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, a także w celu realizacji działalności statutowej,

Jeżeli Pani/Pan występuje jako reprezentant Klienta/Kontrahenta Administratora i nie działa w swoim imieniu to podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są wykonanie umowy, kontakt, zabezpieczenie dokumentacji na potrzeby dochodzenia potencjalnych roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie utrudnieniem, a nawet uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.

Podanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych również jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkować utrudnieniem, a nawet uniemożliwieniem przesyłania Państwu informacji o oferowanych przez Administratora usługach.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w następujących okresach:
a. dane przetwarzane w związku z umową której Pani/Pan jest stroną: przez cały okres trwania określonej umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, lub innych przepisów prawa, albo gdy będzie to zasadne, do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
b. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na Administratorze w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa – adekwatnie do danego obowiązku prawnego. W przypadku danych przetwarzanych w związku z wystawieniem dokumentów rozliczeniowych oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej;
c. dane utrwalane poprzez nagrania monitoringu będą przetwarzane przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, w tym w sytuacji w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Komitet poweźmie wiadomość, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy lub w przypadku wszczęcia postępowania termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
d. dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, jednak nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania.
e. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody lub do momentu realizacji celu, na potrzeby którego były przetwarzane.

Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom – w zakresie w jakim jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa:
a. pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
b. organom lub podmiotom, którym dane zostaną udostępnione w związku z realizacją umowy, której stroną jest Pani/Pan, lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
c. podmiotom którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora, którym Administrator zleca lub powierza wykonanie czynności, związanych z koniecznością przetwarzania danych, np.: firmom zapewniającym obsługę IT, operatorom systemów informatycznych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom audytorskim;
d. organom lub podmiotom, którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

10. Na podstawie przepisów RODO oraz w uzasadnionych przez te przepisy przypadkach, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.