switch english wlacz jezyk polski
Agencja Reklamy EURA7

'Tadeusz Kościuszko - żołnierz wolności' - konkurs dla uczniów gimnazjówKonkurs dla uczniów gimnazjów

Link do Muzeum Historycznego Krakowa


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
zapraszają
uczniów gimnazjów z województwa małopolskiego
do udziału w konkursie historycznym Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności

Konkurs pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika i Małopolskiego Kuratora Oświaty.


Regulamin konkursu wiedzy historycznej
Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności
dla uczniów gimnazjów z województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2009/2010

I. Organizator:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Współorganizatorzy: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

II. Cele konkursu:
– Przybliżenie młodzieży ważniejszych faktów z życia i działalności Tadeusza Kościuszki
– Ukazanie wzorcowej postawy bohatera narodu polskiego
– Rozbudzanie zainteresowania przeszłością
– Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej
– Kształtowanie szacunku dla własnego państwa
– Krzewienie podstawowych wartości obywatelskich
– Przysposabianie do szlachetnej rywalizacji
– Przygotowanie do samokształcenia

III. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników.

IV. Zakres tematyczny:
– Pochodzenie Tadeusza Kościuszki i lata młodości
– O wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
– Udział Tadeusza Kościuszki w wojnie z Rosją w 1792 r.
– Insurekcja kościuszkowska: przyczyny, przebieg i skutki
– Losy Kościuszki po upadku powstania
– Tadeusz Kościuszko w Krakowie

V. Ustalenia organizacyjne:
1. Podstawą przygotowania się do udziału w konkursie jest:
a) uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Organizatora dla uczestników konkursu (program zajęć – załącznik 1 do Regulaminu)
b) znajomość lektur obowiązkowych (lista lektur – załącznik 2 do Regulaminu)
c) zwiedzenie ekspozycji i obiektów związanych z tematem konkursu.
2. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) Eliminacje szkolne – Komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza eliminacje według własnego regulaminu, wyłaniając w ten sposób 1–5 uczestników eliminacji międzyszkolnych.
b) Eliminacje międzyszkolne zostaną przeprowadzone w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (ul. Chełmońskiego 24). Eliminacje mają formę pisemną. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania zestaw 30 zadań przygotowanych przez organizatorów; zestaw składa się z pytań otwartych oraz testu wyboru. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 45 minut. Za każdą odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 lub 1 punkt.
10 uczestników z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do finału.
Jeżeli egzamin pisemny nie wyłoni 10 uczestników, między uczestnikami, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka ustna – pytania „do pierwszego błędu”.
c) Finał konkursu składa się z części pisemnej i ustnej.
Cześć pisemna: zestaw 20 zadań przygotowanych przez organizatorów; zestaw składa się z pytań otwartych oraz testu wyboru. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 30 minut. Za każdą odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 lub 1 pkt.
Część ustna: prezentacje autorskich projektów uczniów na temat Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności. Czas wystąpienia – do 5 minut, forma prezentacji – dowolna.
Kryteria oceny:
• zawartość merytoryczna (0– 6 pkt)
• oryginalność przedstawienia tematu (0–3 pkt)
• styl, język (0–2 pkt)
• rygor czasowy (0–1 pkt)
– O zwycięstwie decyduje suma punktów z części pisemnej i ustnej finału. Jeżeli po etapie ustnym nie zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, przeprowadzona zostanie dogrywka ustna – pytania „do pierwszego błędu”.
Finał będzie miał charakter imprezy publicznej. Odbędzie się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Sala Fontany).
Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji do wszystkich etapów konkursu zostaną przyjęte jako materiały konkursowe po uzyskaniu pozytywnej recenzji merytorycznej i metodologicznej.
d) Nagrodą główną w konkursie jest laptop HP Pavillon DV5-1120EW. Dla pozostałych laureatów konkursu przygotowano cenne nagrody.
e) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu rozgrywek oraz prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Decyzje ogłoszone przez jury w trakcie rozgrywek konkursowych są ostateczne.
3. Terminarz konkursu:
– Do 21 lutego 2010 – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie (Załącznik 3). Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać na adres: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”, tel. /fax: 12 422 15 04, e-mail: edukacja@mhk.pl; karty zgłoszeń można również doręczyć osobiście do Działu Edukacji (Rynek Główny 35).
– 6 marca 2010, godz. 12.00, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (ul. Chełmońskiego 24, Kraków) – eliminacje międzyszkolne.
– 24 marca 2010, godz.12.00, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynku Głównym 35 – finał konkursu.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa www.mhk.pl w zakładce „Aktualności”.
5. Wszelkie pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do Działu Edukacji:
tel. 12 422 15 04, 12 61 92 320 (w godz. 8.00–16.00), e-mail edukacja@mhk.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać „Konkurs Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”).


Załącznik 1
Program zajęć edukacyjnych dla uczestników konkursu
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Sala Fontany


2 lutego 2010, godz. 16.15 – O wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Klaudia Kaczmarczyk

9 lutego 2010, godz. 16.15 – Tadeusz Kościuszko w Krakowie, Piotr Hapanowicz

16 lutego 2010, godz. 16.15 – Insurekcja kościuszkowska: przyczyny, przebieg i skutki, Wojciech Górny

23 lutego 2010, godz. 15.00 – Zwiedzanie wystawy Insurekcja i tradycje kościuszkowskie w Krakowie przy kopcu Kościuszki w forcie nr 2 „Kościuszko", bastion V, aleja Waszyngtona 1 oraz wycieczka na kopiec Kościuszki w KrakowieZałącznik 2
Literatura:

Piotr Hapanowicz: Kościuszko – żołnierz wolności. Kraków 2008.
Stefan Kieniewicz: Powstanie Kościuszkowskie. W: Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Red. Władysław Zajewski. Wyd. 5. Warszawa 2006.
Mieczysław Rokosz: Pamiątka z Kopca Kościuszki: przewodnik dla zwiedzających. Kraków 2007.
Bartłomiej Szyndler: Tadeusz Kościuszko 1746–1817. Warszawa 1991.
Andrzej Zahorski: Naczelnik w sukmanie. Kraków 1990.


Załącznik 3
Karta zgłoszenia uczestników konkursu historycznego
Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności

Nazwa szkoły ...............................................
Adres ..........................................................
Telefon ........................................................
E-mail:.........................................................
Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: ..................
Skład osobowy uczestników eliminacji międzyszkolnych w konkursie:

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

4. ...............................................

5. ...............................................

Opiekun: .........................................
Tel. kontaktowy opiekuna: ................

Opiekun: ........................................
Tel. kontaktowy opiekuna: ...............

Opiekun: ........................................
Tel. kontaktowy opiekuna: ...............Kraków, dnia ............ Dyrektor szkoły ...............................................


Kartę należy przesłać do 21 lutego 2010 na adres:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 KrakówKonkurs dla uczniów szkół podstawowych

Link do Muzeum Historycznego Krakowa


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
zapraszają
uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI z województwa małopolskiego
do udziału w konkursie historycznym Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności

Konkurs pod patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Regulamin konkursu wiedzy historycznej
Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności
dla uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2009/2010

I. Organizator:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Współorganizatorzy: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

II. Cele konkursu:
– Przybliżenie młodzieży ważniejszych faktów z życia i działalności Tadeusza Kościuszki
– Ukazanie wzorcowej postawy bohatera narodu polskiego
– Rozbudzanie zainteresowania przeszłością
– Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej
– Kształtowanie szacunku dla własnego państwa
– Kształtowanie podstawowych wartości obywatelskich
– Przysposabianie do szlachetnej rywalizacji
– Przygotowanie do samokształcenia

III. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV–VI z województwa małopolskiego. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięciu uczestników.

IV. Zakres tematyczny:
– Pochodzenie i lata młodości Tadeusza Kościuszki
– O wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
– Udział Tadeusza Kościuszki w wojnie z Rosją w 1792 r.
– Insurekcja kościuszkowska: przyczyny, przebieg i skutki
– Losy Kościuszki po upadku powstania
– Tadeusz Kościuszko w Krakowie

V. Ustalenia organizacyjne:
1. Podstawą przygotowania się do udziału w konkursie jest:
a) uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych przygotowanych dla uczestników konkursu przez Organizatora (program zajęć – załącznik 1 do Regulaminu)
b) znajomość lektur obowiązkowych (lista lektur – załącznik 2 do Regulaminu)
c) zwiedzenie ekspozycji i obiektów związanych z tematem konkursu.
2. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) Eliminacje szkolne – Komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza eliminacje według własnego regulaminu, wyłaniając w ten sposób 1–5 uczestników eliminacji międzyszkolnych.
b) Eliminacje międzyszkolne – Eliminacje mają formę pisemną. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania zestaw 30 zadań przygotowanych przez organizatorów; zestaw składa się z pytań otwartych oraz testu wyboru. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 45 minut. Za każdą odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 lub 1 punkt.
10 uczestników z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do finału.
Jeżeli egzamin pisemny nie wyłoni 10 uczestników, między uczestnikami, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka ustna – pytania „do pierwszego błędu”.
c) Finał konkursu składa się z części pisemnej i ustnej.
Cześć pisemna: zestaw 20 zadań przygotowanych przez organizatorów; zestaw składa się z pytań otwartych oraz testu wyboru. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 30 minut. Za każdą odpowiedź uczestnik otrzymuje 0 lub 1 pkt.
Część ustna: prezentacje autorskich projektów uczniów na temat Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności. Czas wystąpienia – do 5 minut, forma prezentacji – dowolna.
Kryteria oceny:
• zawartość merytoryczna (0– 6 pkt)
• oryginalność przedstawienia tematu (0–3 pkt)
• styl, język (0–2 pkt)
• rygor czasowy (0–1 pkt)
– O zwycięstwie decyduje suma punktów z części pisemnej i ustnej finału. Jeżeli po etapie ustnym nie zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, przeprowadzona zostanie dogrywka ustna – pytania „do pierwszego błędu”.
Finał będzie miał charakter imprezy publicznej. Odbędzie się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Sala Fontany).
Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji do wszystkich etapów konkursu zostaną dopuszczone do wykorzystania po uzyskaniu pozytywnej recenzji merytorycznej i metodologicznej.
d) Nagrodą główną w konkursie jest aparat fotograficzny Sony Alpha A-350. Dla pozostałych laureatów konkursu przygotowano cenne nagrody.
e) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu rozgrywek oraz prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Decyzje ogłoszone przez jury w trakcie rozgrywek konkursowych są ostateczne.
3. Terminarz konkursu:
– Do 28 lutego 2010 – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie (Załącznik 3). Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać na adres: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”, tel. /fax: 12 422 15 04, e-mail: edukacja@mhk.pl; karty zgłoszeń można również doręczyć osobiście do Działu Edukacji (Rynek Główny 35).
– 6 marca 2010, godz. 12.00, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (ul. Chełmońskiego 37, Kraków) – eliminacje międzyszkolne.
– 24 marca 2010, godz. 12.00, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynku Głównym 35 – finał konkursu.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa www.mhk.pl w zakładce „Aktualności”.
5. Wszelkie pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do Działu Edukacji:
tel. 12 422 15 04, 12 61 92 320 (w godz. 8.00–16.00), e-mail edukacja@mhk.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać „Konkurs Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”).

Załącznik 1
Program zajęć edukacyjnych dla uczestników konkursu
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Sala Fontany


2 lutego 2010, godz. 15.00 – O wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Klaudia Kaczmarczyk

9 lutego 2010, godz. 15.00 – Tadeusz Kościuszko w Krakowie, Piotr Hapanowicz

16 lutego 2010, godz. 15.00 – Insurekcja kościuszkowska: przyczyny, przebieg i skutki, Wojciech Górny

23 lutego 2010, godz. 15.00 – Zwiedzanie wystawy Insurekcja i tradycje kościuszkowskie w Krakowie przy kopcu Kościuszki w forcie nr 2 „Kościuszko", bastion V, aleja Waszyngtona 1 oraz wycieczka na kopiec Kościuszki w Krakowie


Załącznik 2
Literatura:

Piotr Hapanowicz: Kościuszko – żołnierz wolności. Kraków 2008.
Stefan Kieniewicz: Powstanie Kościuszkowskie. W: Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Red. Władysław Zajewski. Wyd. 5. Warszawa 2006.
Mieczysław Rokosz: Pamiątka z Kopca Kościuszki: przewodnik dla zwiedzających. Kraków 2007.
Andrzej Zahorski: Naczelnik w sukmanie. Kraków 1990.


Załącznik 3
Karta zgłoszenia uczestników konkursu historycznego
Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności

Nazwa szkoły .......................................................
Adres ..................................................................
Telefon ................................................................
E-mail: ................................................................

Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych:
Skład osobowy uczestników eliminacji międzyszkolnych w konkursie:

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

Opiekun: ..............................................
Tel. kontaktowy opiekuna: .....................

Opiekun : .............................................
Tel. kontaktowy opiekuna: .....................

Opiekun: ..............................................
Tel. kontaktowy opiekuna: .....................Kraków, dnia ................ Dyrektor szkoły ...................................


Kartę należy przesłać do 28 lutego 2010 na adres:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

HintMine - szkolenia, doradztwo, konsultacje IT
Agencja interaktywna Agencja interaktywna